Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de website

UNDIZ SAS met kapitaal 430.810€€
Maatschappelijke zetel 6 rue Casterès - 92110 Clichy
RCS Nanterre n° 478 356 116
Tel : +33 (0)1.55.90.70.70
DCIL-nummer: 08001091.

Directeur publicatie: Sylvain BLANC

 

Host van de website

Demandware
5 Wall street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

1. Persoonsgegevens

• Verzamelen van persoonsgegevens - Undiz wilt u laten weten dat de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de website (hierna “Site” genoemd) bezoekt of er een bestelling plaatst, enkel zullen worden gebruikt door de interne diensten van Undiz en/of de interne diensten van de groep waartoe Undiz behoort:
- voor de verwerking van de bestelling ;
- om de klanten of bezoekers van de Website te informeren over de nieuwigheden en toekomstige evenementen via de newsletters ;
- en om hen op de hoogte te brengen van commerciële aanbiedingen en wedstrijden. In geen geval zullen we het e-mailadres van klanten en/of bezoekers van onze Site verzamelen zonder dat zij ons deze informatie bewust verstrekken.

• Verwerking van de gegevens - De informatie die wordt verzameld zal worden verwerkt met het oog op de communicatie van commerciële aanbiedingen. Enkel ons bedrijf, zijn filialen en hun partners zullen toegang krijgen tot de verstrekte informatie, als u hiervoor toestemming hebt gegeven. In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, zullen wij deze informatie slechts beperkte tijd bewaren, in overeenstemming met de doelen waarvoor u ons de informatie zal hebben verstrekt. • De bescherming van uw persoonsgegevens en het uitvoeren van het toegangsrecht De informatie betreffende klanten en/of bezoekers aan onze Site is exclusief gereserveerd voor Undiz. In overeenstemming met artikels 27 en 34 van de wet inzake Informatie en Vrijheden, beschikt u op elk moment over het toegangsrecht en het recht op wijziging, rechtzetting of opheffing van uw persoonsgegevens. Om beroep te doen op dit recht, moet u hiervoor een aanvraag indien met vermelding van uw volledige gegevens (naam en voornaam, adres en telefoon):

• - door een e-mail te sturen op het volgende adres: contact@undiz.com - per post naar de dienst SERVICE INTERNET - D&eactivering abonement, 6 rue Castérès, 92110 CLICHY

2. Intelectuele eigendom

Alle elementen die worden uitgegeven op de Site, zoals geluiden, afbeeldingen, foto’s, filmpjes, geschreven tekst, animaties, programma’s, grafische vormgeving, hulpprogramma’s voor databases, software en andere onderliggende technologieën zijn beschermd door de bepalingen van de Wet inzake intellectueel eigendom en behoren toe aan Undiz.
Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, wijziging of elk gebruik van de merken, illustraties, afbeeldingen, logo’s voor welke reden dan ook en op welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van het bedrijf Undiz, is strikt verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of samenvoeging met elk ander merk, symbool, logo en verder in het algemeen elk merkteken dat een logo samenstelt, met uitzondering van de logo’s en beschrijvende tekens die toebehoren aan merken aanwezig op de Site. Hetzelfde geldt tevens voor alle auteursrechten, tekeningen en modellen alsook brevetten die toebehoren aan het bedrijf Undiz. Undiz verbiedt elke plaatsing van een diepgaande hyperlink naar de Site of hyperlink die gebruik zou maken van een transclusietechniek. Een gebruiker die een eenvoudige link die rechtstreeks verwijst naar de homepage van de Site wenst te plaatsen op zijn persoonlijke website, is verplicht om hier vooraf de uitdrukkelijke toestemming voor te vragen bij Undiz.
 

3. Aansprakelijkheid

Undiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de werking van de websites die zijn verbonden met de onderhavige Site. Hetzelfde geldt voor elke schade van eender welke natuur die kan worden berokkend aan de klant en/of bezoeker naar aanleiding van een bezoek aan deze websites. Het gebruik van onderhavige Site impliceert de kennisname en het akkoord van de klant en/of bezoeker wat betreft de eigenschappen en beperkingen van het internet en de technologieën die hieraan zijn verbonden, de afwezigheid van de bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele onregelmatigheden of softwarepiraterij en het risico op eventuele besmetting door virussen die op het netwerk circuleren. Undiz wijst alle verantwoordelijk af in geval van slecht gebruik of een incident verbonden aan het gebruik van de computer, de toegang tot het internet, het onderhoud of defect van de servers, de telefoonlijn of elke andere technologische verbinding, alsook in geval van het versturen van een foutief of onvolledig adres, fouten in de informatica van eender welke aard of defecten die worden opgemerkt op de Site.
 

4. Toepasselijk recht

De onderhavige Site is onderworpen aan Franse recht.